Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Dast Cast دست کست

Shahin Khalilpour

دست کست در مورد نقش و اهمیت دست است این پادکست ترکیب‌های واژگانی و کاربردهای دست را بهانه قرار می‌دهد تا در یک فضای سرگرم‌کننده و با مستندنگاری، به محتواهای گوناگون بپردازد.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS