Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Nguyễn Phi Vân's Podcast

Nguyễn Phi Vân

www.nguyenphivan.com

This is where I share personal experiences and learnings on entrepreneurship, personal development, and life in general through my journey traveling, living, working, and learning around the world, just to be a better person. Đây là nơi Phi chia sẻ trải nghiệm và bài học cá nhân mà Phi Vân học được về kinh doanh, phát triển bản thân và trở thành chính mình, trên hành trình sống, làm việc, học tập tại hơn 120 quốc gia và sẽ không dừng lại.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS