Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

من خودم هستم / I am being myself

Homeira Varasteh

anchor.fm

پادکست من خودم هستم درباره روایت شخصی و گفت‌وگومحور است. با این چشم‌انداز که قرار است پنجره‌هایی را رو به روایت شخصی آدم‌ها از زندگی باز کند. چون هر انسانی یک روایت است و هر انسانی می‌تواند روایت خودش را بخواند و بازگو کند، از آنچه در جهان می‌بیند و می‌شنود. این ابراز نقطه آغاز کنشگری و اثربخشی در جهان است.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS