Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

بیوگو

گروه نویسندگان در سایه

www.elnazansari.com

بیوگو(پادکست تخصصی زندگی‌نامه) راوی زندگی‌هایی است که روزی دور یا نزدیک ما جاری بودند. در هر اپیزود این پادکست بیوگرافی شخصی را خواهید شنید که توسط «گروه نویسندگان در سایه» تولید یا بازنویسی شده است. بیوگو تلاشی است برای ثبت و قدردانی از زندگی.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS